Temel Conta, tüm faaliyetlerinde üstün iş etiği sergilemeyi hedeflemektedir. Üstün etik değerler sergilemek, tüm Temel Conta çalışanlarının öncelikleri ve sorumlulukları arasında yer almaktadır. Temel Conta çalışanları yanında tüm paydaşların etik kurallara uygun hareket etmesi beklenmektedir. Temel Conta, geliştirdiği tüm politika ve prosedürlerde yasal düzenlemelere, etik ve mesleki ilkelere ve evrensel kurallara tam uyum göstermeyi hedeflemektedir. Temel Conta Etik Kuralları, çalışan ve diğer ilgili paydaşlarımızın faaliyetleri çerçevesinde karşılaşabileceği potansiyel konuları içeren geniş kapsamlı bir içeriğe sahiptir.

İnsan Haklarını Etik Kurallarının ayrılmaz bir parçası kabul eden şirketimiz için temel unsurlar:

Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla olan ilişkilerimizde insan haklarına uygun davranmak ve onları da bu konuda duyarlı olmaya teşvik etmek için çalışıyoruz. Bu Politikaya, Uluslararası Haklar Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1998 tarihli Çalışma Yaşamında Temel İlkeler ve Haklar Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Birleşmiş Milletler İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'nin içerdikleri de dahil olmak üzere İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni de içine alan uluslararası insan hakları ilkeleri rehberlik etmektedir. Temel Conta ayrıca tedarikçilerinden ve iş ortaklarından da bu ilkeleri uygulamalarını beklemekte, onları bu konuda teşvik etmekte ve kendi işlerinde benzer politikalar benimsemelerini istemektedir.

Etik Değerler ve İnsan Hakları Politikası, Yönetim Kurulu tarafından denetlenmektedir. Birlikte çalıştığımız insanların farklılıklarına değer verir ve kendilerini dahil hissetmelerine çalışırız.

Temel Conta da fırsat eşitliğini taahhüt eder ve işe alım, yerleştirme, geliştirme, eğitim, ücretlendirme ve terfi kararlarını; çalışanın niteliğini, performansını, becerisini ve deneyimini temel alarak gerçekleştiririz. İş gücümüzde çeşitlilik, hedeflerimize ulaşmak için esastır. Bu nedenle, farklı geçmiş ve deneyimlere sahip ve hoşgörülü çalışanları çekmeye, geliştirmeye ve şirketimizde tutmaya çalışıyoruz.

Irk, cinsiyet, renk, ulusal veya sosyal köken, etnik köken, din, yaş, maluliyet, cinsel yönelim, toplumsal cinsiyeti ifade eden tanımlar, siyasi görüş veya geçerli yasalarla korunan diğer statüler gibi nedenlere bağlı ayrımcılığın, tacizin ve saygısızlığın olmadığı bir işyeri olmak için çalışıyoruz. Kişisel özellikler veya duruma bakılmaksızın, saygısız veya uygunsuz davranışa, adil olmayan muamele veya herhangi bir türde misillemeye hoşgörü göstermeyiz. İşyerinde veya işyeri dışında iş ile ilgili bir durum söz konusu iken taciz kabul edilemez.

Çalışanlarımızın güvenliği ve sağlığı her şeyden önemlidir. Politikamız güvenli ve sağlıklı bir işyeri sağlamak ve yürürlükteki iş sağlığı ve güvenliği kanunları, yönetmelikleri ve kurum içi gerekliliklere uymaktadır. Çalışanlarımızla istişare ederek, kaza, yaralanma ve sağlık sorunu oluşturabilecek riskleri tanımlayarak ve çözerek, sağlıklı ve üretken bir işyeri ortamı sağlamak ve bu ortamı sürdürmek için çalışıyoruz.

Şiddetin, tacizin, tehdidin olmadığı bir işyeri sağlamayı taahhüt ederiz.

Çalışanlar için gerekli olduğunda ve çalışanın onuruna, gizliliğine ve itibarına saygılı olacak şekilde güvenlik hizmetleri sağlıyoruz.

Hapishane işçiliği, borç ödeme amaçlı işçilik, askeri işçilik, modern kölelik şekilleri ve her çeşit insan ticareti de dâhil olmak üzere zorla çalıştırma uygulamalarının tümünü yasaklarız.

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışma gerektiren pozisyonlara 18 yaşın altındaki kişilerin işe alınmasını yasaklarız.

Çalışanlarımıza yeteneklerini ve potansiyellerini geliştirebilecekleri ve ilerleme sağlayabilecekleri fırsatlar sunarız.

Temel Conta, bu politikayı herhangi bir zamanda değiştirme hakkını saklı tutar. Bu politikadaki herhangi bir şey, Temel Conta ile çalışanları arasındaki iş sözleşmesinin yerine geçmez.